Projekty pełnobranżowe:

  • koncepcyjne (do warunków zabudowy),
  • budowlane,
  • wykonawcze,
  • powykonawcze,
  • dokumentacja do zaświadczeń o samodzielności lokali;

Od warunków zabudowy, przez pozwolenia na budowę, do pozwolenia na użytkowanie.


Osiedla mieszkaniowe:

  • pełnobranżowe projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych (koncepcja, budowlany, wykonawczy, powykonawczy)
  • adaptacja projektów powtarzalnych,
  • pełnobranżowe projekty zagospodarowania terenu (ukształtowanie terenu, mury oporowe, ciągi piesze, dojazdy, parkingi, rekreacja, mała architektura);
  • mała retencja.

 


Budynki mieszkalne jednorodzinne z infrastrukturą, przyłączami i zagospodarowaniem terenu (budowa i przebudowa), w tym domy letniskowe, altany rekreacyjne, zabudowa siedliskowa, osiedla.


Budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe, magazynowe, wiaty, garaże.


Nabrzeża, mola, pomosty, siłownie (w tym plenerowe), place zabaw, sale zabaw.


Budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie.


Budynki kultu religijnego: kościoły, kaplice, klasztory.


Budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej: przychodnie, poradnie, domy pomocy i opieki społecznej.


Budynki administracji publicznej, biura, kooperatywy, konferencyjne.

 


Budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, restauracje, bary, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe,